dziś: 2018-03-18

Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną

2018-03-14

1.Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Kętach (ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty).

2. Cele konkursu:

- pobudzanie aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,

- kultywowanie tradycji wielkanocnych,

- rozwijanie zdolności manualnych,

- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,

- wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.

 3. Przedmiotem konkursu jest ozdoba wielkanocna pisanka wykonana w dowolnym kształcie i technice.

 4. Konkurs przewiduje podział na kategorie wiekowe:

- dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców),

- dzieci z klas I-III (dopuszczalna pomoc rodziców),

- dzieci z klas IV-VI,

- uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klasy VII szkoły podstawowej,

- uczniowie szkół średnich,

- dorośli powyżej 18 roku życia.

Decyzją organizatora kategorie mogą zostać połączone ze względu na małą ilość zgłoszeń.

5. Uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę. Każda praca musi zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej przymocowanej do pracy.

Kartę wypełniamy w całości, odcinamy dolną część i przypinamy do pracy konkursowej – robi to autor pracy. Poprawne wypełnienie karty oraz przymocowanie jej odcinka do pracy konkursowej jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

Prace konkursowe wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w pokoju nr 2 w Domu Kultury w Kętach do dnia 18 marca 2018 roku. Prace po tym terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.

6. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe. Ocenie będzie podlegać estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu i użytych materiałów oraz stopień trudności wybranej techniki plastycznej. Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać miejsc i wyróżnień w danej kategorii. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na wernisażu wystawy w Domu Kultury w Kętach w dniu 22 marca 2018 roku (godzina zostanie podana w terminie późniejszym na stronie internetowej organizatora). Prace zakwalifikowane do wystawy (nie tylko laureatów) będą do odebrania dopiero po wystawie pokonkursowej od 6 kwietnia do 20 kwietnia 2018 roku. Prace nieodebrane do dnia 20 kwietnia 2018 roku nie będą przechowywane.

8. Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony Organizatora jest Pani Kaja Sewera dostępna pod numerem telefonu 033 844 86 74, e-mail: marta.szymla@domkultury.kety.pl 

9. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na wystawie pokonkursowej. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

karta zgłoszenia -->

powrót do wydarzeń