dziś: 2018-01-20

V Przegląd Artystyczny "Wokół Bożego Narodzenia"

2017-10-19

Harmonogram występów przedstawia się następująco:

21 grudnia godz. 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach – „Boże Narodzenie – mimo wszystko”

22 grudnia godz. 12:00 – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – „Niech błyśnie pierwsza gwiazda”

05 stycznia godz. 16:30 – Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi – „Jasełka” (miejsce: sala OSP w Nowej Wsi)

14 stycznia godz. 16:00 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach – „Z nieba spadła”

21 stycznia  godz. 16:00 – Szkoła Podstawowa w Bielanach – „Dziewczynka z zapałkami”

30 stycznia – Publiczne Przedszkole Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach – „Noc Bożego Narodzenia” (miejsce: sala widowiskowa Domu Kultury w Kętach)

Serdecznie zapraszamy do śledzenia z nami wszystkich artystycznych opowieści nawiązujących do tych niezwykłych i wyjątkowych świąt.

W szczególności zaś zapraszamy na uroczystą GALĘ FINAŁOWĄ przeglądu, która odbędzie się
1 lutego (czwartek) o godz. 17:00 w sali widowiskowej Domu Kultury.

Wstęp wolny!

Informacje: marta.koczur@domkultury.kety.pl

nr tel.: 33/844 86 77

REGULAMIN

 1. Organizator:             Dom Kultury w Kętach
 2. Termin i miejsce:     etap I – inscenizacje w poszczególnych placówkach zgodnie z opracowanym wspólnie harmonogramem występów                      
                                      etap II – gala finałowa przeglądu w Domu Kultury w Kętach – styczeń 2018r.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń: do 08.12.2017r.
 1. Cele przeglądu:
  1. podtrzymywanie i rozwój bogatej polskiej tradycji okresu Bożego Narodzenia
  2. prezentacja dorobku artystycznego lokalnych grup artystycznych w postaci przedstawień kolędniczych, misteriów bożonarodzeniowych, jasełek, szopek noworocznych oraz innych form teatralnych nawiązujących tematem do świąt Bożego Narodzenia;
  3. troska o kulturę słowa, rozwój wrażliwości teatralnej oraz doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów i zespołów biorących udział w przeglądzie
  4. wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie tworzenia inscenizacji.
 2. Założenia programowe:
  1. Przegląd obejmował będzie 2 etapy:
  2. etap I – inscenizacje wystawiane na terenie placówek, nagrywane przez organizatora (DK) i oceniane przez komisję artystyczną,
   etap II – gala finałowa przeglądu w Domu Kultury w Kętach: wręczenie dyplomów i nagród, występy finalistów i wspólne kolędowanie,
 1. Uczestnicy przeglądu mają za zadanie przedstawić inscenizację wykorzystując dowolną formę teatralną (m.in.: tradycyjne jasełka, misterium bożonarodzeniowe, przedstawienie kolędnicze, szopka noworoczna, spektakle o tematyce świątecznej, montaże słownomuzyczne i inne)
 2. W przeglądzie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli skupieni w amatorskich zespołach artystycznych działających w parafiach, przedszkolach, szkołach, świetlicach i innych placówkach wychowawczych i kulturalnych.
 3. Najciekawsze prezentacje przeglądu zostaną zakwalifikowane do spotkania finałowego w Domu Kultury.
 4. Czas trwania przedstawienia (podczas gali finałowej) nie może przekroczyć 40 minut.
 5. Łączny czas montażu i demontażu dekoracji nie może przekroczyć 20 minut
 6. Podczas finałowej prezentacji w Domu Kultury zespoły występują z własnymi rekwizytami i dekoracjami.
 7. Zespołom zaproszonym do występu finałowego w Domu Kultury w Kętach organizator zapewnia transport uczestników.
 8. Podczas występu finałowego organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt

potrzebny do odtworzenia muzyki oraz możliwość zasuwania i rozsuwania kurtyny w trakcie inscenizacji.

 1. Komisję artystyczną powołuje organizator.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie do organizatora wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do dnia 08.12.2017r.
 3. Kartę zgłoszenia można dostarczyć osobiście (pokój nr 4 DK) lub przesłać pocztą, faksem lub mailem na adres:

                       Dom Kultury w Kętach, 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a            
                       fax: 33/ 845 27 10
, mail: animator@domkultury.kety.pl 
                       www.domkultury.kety.pl

 1. Ocena:
  1. Inscenizacje oceniane będą w dwóch kategoriach:
   1. tradycyjne jasełka
   2. inne inscenizacje teatralne nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia
  2. Po wystawieniu wszystkich inscenizacji komisja artystyczna spotka się w celu dokonania oceny występów. Z uwagi na dużą rozpiętość czasową inscenizacji, Jury podczas obrad wykorzystywać będzie do oceny nagrania poszczególnych inscenizacji zrealizowane w placówkach podczas I etapu. W związku z tym, placówka zgłaszająca inscenizację do konkursu proszona jest o zapewnienie w dniu wystawiania spektaklu miejsca i warunków do jego nagrania.
 • Kryteria wg których komisja będzie kwalifikowała prezentacje do spotkania finałowego:
  1. wartości artystyczne scenariusza oraz jego dobór do możliwości wykonawczych uczestników,
  2. kultura słowa (dykcja, technika mówienia)
  3. interpretacja
  4. celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację tekstu,
 • Nagrody:
  1. Każda zgłoszona grupa otrzyma dyplom za uczestnictwo.
  2. Grupy nominowane do występu finałowego otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 1. Uwagi końcowe:
  1. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia załączonej do regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dom Kultury danych osobowych uczestników przeglądu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
  2. Uczestnicy przeglądu udzielają nieodpłatnie praw do rejestracji fotograficznej i filmowej oraz do publikacji swoich wizerunków w materiałach promocyjnych relacjonujących przebieg przeglądu.
  3. Harmonogram przeglądu zostanie opublikowany na stronie  domkultury.kety.pl po przyjęciu wszystkich kart zgłoszeń.
  4. Informacje uzyskać można w Dziale Programowo-Animacyjnym DK - tel. 33/844 86 77 – Marta Koczur.

powrót do wydarzeń