dziś: 2019-02-23

Zapytanie cenowe nr 6 - GASTRONOMIA

Gastronomia z wyłączeniem stanowisk niegastronomicznych typu: wszelkiego rodzaju balony, zabawki, ozdoby, pamiątki, ubrania, etc.

Proszę podać zdeklarowaną moc przyłączeniową w kW. Organizator zastrzega, że ze względu na ograniczone możliwości techniczne maksymalna moc przyłączeniowa kształtuje się na poziomie do 70kW. Wszystkie oferty, których zdeklarowana moc będzie przewyższała 70kW, zostaną z przyczyn technicznych odrzucone.

Firma powinna posiadać najazdówki na 2 bramy wjazdowe szerokości 5m oraz kabel energetyczny Ø min.16 o długości 110-120 m

Należy zapewnić 1000 miejsc siedzących w formie ławostołów.

Minimum 15 stanowisk cateringowych i dystrybucji napojów, w tym piwa, z wyłączeniem: waty cukrowej, popcornu, ciast wszelkiego rodzaju.

Prowadzenie sprzedaży wg zdeklarowanych cen załączonych do oferty (proszę podać pojemności w jakich będzie sprzedawane piwo).

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do przekazania organizatorowi talonów (bloczków) żywieniowych – 600 bloczków o wartości 5 zł każdy.

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do przygotowania cateringu dla VIPów (konieczność zadbania o niezbędną zastawę – naczynia do podania cateringu):

15.06.2018 (piątek) – catering o wartości 400 zł brutto

16.06.2018 (sobota) – catering o wartości 500 zł brutto

17.06.2018 (niedziela) – catering o wartości 600 zł brutto

Organizator zastrzega, że na 20 dni przed wydarzeniem będzie wymagał od zleceniobiorcy pełnej listy jego podwykonawców (nazwa i posiadany asortyment) wraz ze zdeklarowaną mocą przyłączeniową poszczególnych stanowisk (potrzebna weryfikacja zapotrzebowania na prąd ze względu na ograniczenia techniczne).

W ofercie prosimy przedstawić kwotę gwarantowaną wnoszoną na rzecz organizatora bez wartości talonów oraz cateringu dla VIPów.

Uzupełnienie z dnia 02.02.2018

Do oferty prosimy dołączyć referencje od co najmniej 5 poprzednich zleceniodawców. Organizator zastrzega, że referencje będą weryfikowane. W przypadku uzyskania 3 negatywnych weryfikacji, kandydatura zostanie odrzucona.

Podstawę prawną niniejszego zapytania stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)